Optimum

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Optimum, og hjemstedet er Københavns Kommune. 

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

§3 Medlemmer
Såvel aktive enkeltpersoner som disses respektive partnere kan optages som medlem af foreningen. Aktivt medlems partner indgår på ulige fod med aktive medlemmer.

Optag af nye medlemmer sker ved indstillelse fra aktivt til bestyrelsen, som initierer, at optag afgøres ved afstemning. Status for nyt medlems partner meldes senest 1 uge fra optag til den til enhver tid siddende bestyrelse.

§4 Eksklusion
Et medlem, der med anden måneds udløb, opretholder restance for kontingent ekskluderes automatisk. Genoptag af ekskluderet medlem sker ved indstillelse og optag på lige fod med nye medlemmer.

§5 Kontingent og brugerbetaling
Kontingent for aktive medlemmer fastsættes til kr. 75,00 pr. måned indbetalt til konto 5062 107766-3 hver den første i måneden.

Kontingentet fastsættes ved den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Brugerbetaling for respektivt aktivt medlem (kategori A) som aktivt medlems partner (kategori B) fastsættes af bestyrelsen forud for annoncering af kommende arrangement(er).

§6 Bestyrelse og suppleant
Bestyrelsen består af fem medlemmer; formand, kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.
Valg af formand samt kasserer sker for en 3-årig periode med valg af formand på årstal delelige med tallet tre (2007, 2010, …) og kasserer det følgende år. Valg af 1 bestyrelsesmedlem sker på ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal – alle for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

§7 Revisor og –suppleant
Revisor og revisorsuppleant vælges blandt foreningens medlemmer for 1 år ad gangen.

§8 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal efter bekendtgørelse afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

· Valg af dirigent og stemmetællere

· Formandens beretning

· Regnskabsaflæggelse

· Fastsættelse af årskontingent

· Behandling af indkomne forslag – herunder indstillelse af nye meldemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.

· Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

· Valg af revisor og revisorsuppleant

· Eventuelt

Over det ved generalforsamlingen passerede og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Referatet bekendtgøres på foreningens hjemmeside med notifikation på mail.
Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med foreningskontingent, har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.

Varsling skal ske minimum 3 uger forud for afholdelsesdagen

For at være beslutningsdygtig, skal generalforsamlingen have deltagelse af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtaget sager om stiftelse af gæld eller opløsning af foreningen.

I tilfælde af forslag om stiftelse af gæld eller opløsning af foreningen, kræves kvalificeret flertal. Det kræver 2/3 flertal at bemyndige bestyrelsen til disse dispositioner. Derudover skal generalforsamlingen have deltagelse af mindst ¾ af samtlige foreningens medlemmer.

§9 Regnskab
Regnskabsåret er fastsat til 1. september-31. august og skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

§10 Tegningsret.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

§11 Bekendtgørelser
Det tilstræbes, at der i foreningens regi to gange årligt afholdes arrangementer i overensstemmelse med formålsparagraf og hvidbog for arrangementsafholdelse.

§12 Redaktion, arrangementsudvalg m.v.
Ingen af foreningens medlemmer må stifte gæld eller disponere udadtil i foreningens navn, uden at det er godkendt af bestyrelsen.

Ansvarlige parter for arrangementsafholdelse forelægger senest 15. december forslag herom for bestyrelsen, der inden for fjorten dage tilkendegiver accept eller henstiller til justeringer samt udstikker til budget.

Arrangører melder senest 2 md. forud dato for arrangement, for hvilket tilmelding er bindende. Deltagelse forudsætter indbetaling af oplyst brugerbetaling på det til enhver tid gældende kontonr. inden udløb af tilmeldingsfrist.

§13 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres senest i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, og en ny vedtægt er gældende ved accept fra mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Antal fremmødte skal repræsentere mindst 25 % af det totale antal aktive medlemmer.

§14 Opløsning
Forslag om opløsning kan kun fremsættes af en enig bestyrelse, og beslutning om opløsning kan kun træffes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Beslutningen træffes ved et simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. På tilsvarende måde træffes beslutning om fordeling af en evt. formue.

§15 Godkendelse
Nærværende vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 1. april 2005.

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.