Optimum

Referat af generalforsamling torsdag 3. november 2005

Tilstedeværende var som menige medlemmer:

· Michael Hørning

· Lars Chorfixsen

· Brian Schou

· Anders Zeeberg

Og fra bestyrelsen:

· Signe Nicolaisen

· Tommas Larsen

· Henrik Hansen

· Mette Mikkelsen

Fraværende var:

· Betina Rasmussen

· Camilla Sidenius

 

Generalforsamlingen afholdtes efter dagsorden opført i vedtægter.

Valg af dirigent og stemmetællere

Generalforsamlingen blev sat i gang kl. 19.00, hvor Anders Zeeberg blev valgt til dirigent samt stemmetæller med assistance fra Tommas Larsen.

Forsamlingen blev af Michael Hørning gjort opmærksom på, at dirigenten retvist burde have fastslået blandt andet, at forsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formandens beretning

Som næste punkt aflagde formand Mette sin beretning med hovedvægt på det sociale aspekt i foreningens første 7 måneders virke, som forsamlingen samstemmende anerkendte.

Øvrigt informeredes om forestående arrangement hos Carlsberg, hvor foredragsholder Lisbeth Khan ventes at gennemgå forudsætninger, forløb og status for igangværende eller gennemført projekt i kraft af sin ansættelse hos Carlsberg Marketing. Indlægget søges efterfulgt af rundvisning i bryghuset samt middag på nærliggende café/spisested. Dato for arrangementet er foreslået til torsdag 24. november 2005 med start kl. 17-17.30.

Regnskabsaflæggelse

Lars Chorfixsen gennemgik, i sin egenskab af foreningens revisor, regnskabet, der med få posteringer tilfører foreningen en egenkapital på kr. 5.646,45. Regnskabet blev godkendt.

Konto i Danske Bank fastholdes på trods af Henrik Hansens skifte til anden arbejdsgiver.

Fastsættelse af årskontingent

Kontingent fastholdes på kr. 75,00 pr. måned for hvert aktivt medlem og menes passende til dækning af arrangementsafholdelse. Til afvejning er indlægsholder hos Carlsberg tilbudt 6 flasker vin, som indkøbes i prislejet á kr. 75,00-100,00.

Behandling af indkomne forslag

Da ingen forslag er tilkommet bestyrelsen blev punktet ikke videre berørt, men i stedet blev foreslået indstillelse af og afstemning omkring nyt medlem under punktet Eventuelt.

Trækning af arrangører

Arrangører for det kommende års arrangementer i foreningen blev enstemmigt vedtaget til Brian Schou og Anders Zeeberg, der stillede frivilligt op. Oplæg til minimum 2 arrangementer i perioden frem til den ordinære generalforsamling 2006 skal være bestyrelsen i hænde inden årsskiftet 2005/2006.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

Fra den siddende bestyrelse ønskede Betina Rasmussen og Signe Nicolaisen at udtræde, hvilket er i overensstemmelse med vedtægternes angivelse af 2 bestyrelsesposter på valg.

Overtagelse sker ved Camilla Sidenius og Lars Chorfixsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Posten som foreningens revisor blev enstemmigt vedtaget fortsat ved Lars Chorfixsen, mens suppleantposten overdrages fra Signe Nicolaisen til Michael Hørning.

Eventuelt

Herunder indstilledes Jacob Breuner af Tommas Larsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Tommas informerer og beder samtidigt om stillingtagen til Karinas status af aktivt medlem eller aktivt medlems partner, der meddeles bestyrelsen straks.

Ligeledes henstilles til Brian Schou og Camilla Sidenius at melde til bestyrelsen, hvis respektive partner skifter status til aktivt medlem.

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Bestyrelsen hilser på gensyn hos Carlsberg 24. november.

 

Mette Mikkelsen

 

Anders Zeeberg

Mette Mikkelsen

Formand

 

Anders Zeeberg

Dirigent   

 

Referat — ordinære generalforsamling 2005

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.