Optimum

Referat af generalforsamling tirsdag 26. oktober 2006

 

Tilstedeværende var som menige medlemmer:

· Michael Hørning

· Lars Chorfixsen

· Anders Zeeberg

· Og fra bestyrelsen:

· Camilla Sidenius

· Tommas Larsen

· Henrik Hansen

· Mette Mikkelsen

Fraværende var:

· Signe Nicolaisen

· Betina Rasmussen

· Jacob Breuner

· Brian Schou

 

Generalforsamlingen afholdtes efter dagsorden opført i vedtægter.

Valg af dirigent

Med applaus blev Michael Hørning valgt som dirigent og takkede herfor.

Formandens beretning for året

Formanden informerede kort om årets afholdte arrangementer, som der løbende over tiden var blevet udtrykt delte meninger om, men overordnet bar status af tilfredsstillelse.

Målsætning om 2 gennemførte arrangementer opnået siden generalforsamling 2005.

Regnskabsaflæggelse

Regnskabet 2005/2006 (1/9-31/8)blev drøftet, hvorunder kassereren udtrykte forundring over, at 1 arrangement havde trukket 90% af årets udgifter, men så det ikke som et problem.

Alle betaler rettidigt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, som udtrykte tilfredshed med kassererens arbejde.

Fastsættelse af årskontingent

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingent på nuværende kr. 75,- pr. måned for et aktivt medlem, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Valg af arrangører

Generalforsamlingen besluttede – som forsøgsordning – at der ikke vælges 2 faste arrangører for året, men at alle medlemmer opfordres til at bidrage med arrangmentforslag. Disse sendes til bestyrelsesformanden og bør indeholde en beskrivelse sammen med fagligt sigte, budget, lokalitet og forslag til dato/tid.

Bestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvilke arrangementer, der iværksættes.

Valg af bestyrtelsesmedlemmer

JB (alias Henrik Hansen) blev med applaus og enstemmigt genvalgt som betroet kasserer.

Tommas Larsen blev efter nøje overvejelse – i kamp med Brian (fraværende) – genvalgt, hvorefter bestyrelsen består af Mette Mikkelsen, Tommas Larsen, Camilla Sidenius, Henrik Hansen og Lars Chorfixsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Chorfixsen blev genvalgt som revisor. Signe Nicolaisen som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der var ingen seriøse emner under punktet eventuelt.

 

Dirigenten takkede for en generalforsamling afholdt i ro og orden.

Bestyrelsen imødeser ethvert arrangementoplæg for året.

 

Mette Mikkelsen

 

Michael Hørning

Mette Mikkelsen

Formand

 

Michael Hørning

Dirigent   

 

Referat — ordinære generalforsamling 2006

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.