Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2020 inkl. kagebord

 

Søndag, 4. oktober 2020, Tommas & Pernilles residens, Taastrup

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling skal efter bekendtgørelse afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:
· Valg af dirigent og stemmetællere
· Formandens beretning
· Regnskabsaflæggelse
· Fastsættelse af årskontingent
· Behandling af indkomne forslag – herunder indstillelse af nye meldemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.
· Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.
· Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
· Valg af revisor og revisorsuppleant
· Eventuelt
Over det ved generalforsamlingen passerede og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Referatet bekendtgøres på foreningens hjemmeside med notifikation på mail.
Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med foreningskontingent, har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.
Varsling skal ske minimum 3 uger forud for afholdelsesdagen
For at være beslutningsdygtig, skal generalforsamlingen have deltagelse af mindst 25 % af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtaget sager om stiftelse af gæld eller opløsning af foreningen.
I tilfælde af forslag om stiftelse af gæld eller opløsning af foreningen, kræves kvalificeret flertal. Det kræver 2/3 flertal at bemyndige bestyrelsen til disse dispositioner. Derudover skal generalforsamlingen have deltagelse af mindst ¾ af samtlige foreningens medlemmer.

Formandens beretning
...

Formandens beretning blev ...

Foreningens regnskab:
...

Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2019-2020:
...

Behandling af indkomne forslag:
...

Forslag til nye medlemmer:
...

Bestyrelsens forslag til arrangementer for 2020-2021:
Påskefrokost [HVOR, HVORNÅR, HVORDAN, FOR HVEM, HVEM PLANLÆGGER]
Sommer-/familietur [HVOR, HVORNÅR, HVORDAN, FOR HVEM, HVEM PLANLÆGGER]
Generalforsamling [HVOR, HVORNÅR, HVORDAN, FOR HVEM, HVEM PLANLÆGGER]

Valg af kasserer:

...

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Fix, Tommas) og bestyrelsessuppleant (Caryn):

...

Valg af revisor og revisorsuppleant:

...

Eventuelt:

...

Således opfattet.
[HVEM]
Referent