Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2017 inkl. kagebord

 

Søndag, 26. november 2017, Casa d'Ege Alle, Hvidovre

Efter indtagelse af div. hjemmebag blev årets generalforsamling skudt igang.

Den ordinære generalforsamling blev jf.  bekendtgørelse afholdt (næsten) i oktober måned jvf. dagsorden:
· Valg af dirigent; Anders og stemmetæller; Bankmanden
Dirigenten erklærede forsamlingen for rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

· Formandens beretning
Arrangementer siden en udemærket forsamling oktober 2016 (hos Camilla) blev opsummeret til
- endnu en fantastisk påskefrokost afholdt 22. april 2017 hos Bankmand & frue i Tune (så fik Anders da prøvet at køre hjem...)
-(sen)sommerudflugt 30. september 2017, som, trods mandefald, blev en skøn dag med rundvisning i Geocenter, tur på stranden - med ALT om sten - og ikke mindst træklatring. Den frygtløse bankmand var første i svævebanen, mens Mao (siger hun) var første til at ringe med klokken! Arrangementet blev suppleret med frokost og kage fra lokal udbyder og blev nydt i fulde drag - og flere dage efter i resteform...
Beretningen blev (på en smule opfordring) applauderet.

· Regnskabsaflæggelse
Bankmanden omdelte - trods manglende revision - årets regnskab.
Indtægter viser kr. 10.275, og formuen er nu kr. 45.051,49 med et resultat på kr. 6.125,97 efter kr. 4.149,03 beskedne udgifter. Sommerudflugten nåede ikke 2016-bogføringen.

· Fastsættelse af årskontingent
- Dirigenten iværksatte afstemning om fastholdelse af kontingent, hvilket 5 stemmeberettigede var for. Kontingentet fastholdes, og foreningens 12 aktive medlemmer overfører fortsat kr. 75 månedligt til foreningens konto.

· Behandling af indkomne forslag – herunder indstilling af nye medlemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.
-Bestyrelsen har ingen forslag eller indstilling af nye medlemmer modtaget.

· Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.
I tillæg til de vanlige arrangementer var der stemning for at gentage 10 års jubilæumssuccessen med "wine & dine" inkl. overnatning (uden småfolk) fx på kro og UDEN skippertjans til Mette & Anders.
Kroophold og følgende 3 vanlige arrangementer Doodles af Mao:
- Påskefrokost i Tune, fx 14 dage efter Påske. Camilla sørger for fo'er, Bankmanden for øl/vand og røget øl. Deltagere medbringer "smagevarer" til forsamlingen.
- Sommerudflugt i form af sejlads med sejlkutteren Discovery, som sejler en 2-timers tur fra Klintholm Havn, hvor vi kan se klinten i al sin pragt fra søsiden. Evt. frokost på Klintholm Røgeri. Tommas planlægger nærmere.
- Generalforsamling omkring oktober. Mao planlægger nærmere.

· Valg af bestyrelsesmedlemmer
-På valg er kassererposten, som Bankmanden vist lige nåede at genopstille til, før der var applaus. Yderligere var 1 bestyrelsesmedlemspost på valg, som Camilla med applaus blev genvalgt til. Caryn blev (in absentia) ligeledes applauderet for fastholdelse af bestyrelsessuppleantposten.

· Valg af revisor og revisorsuppleant
- Nuværende besiddere af posterne - hhv. Tommas og Michael - udtrykte (vist) ønske om at genopstille, hvilket forsamlingen vedtog med applaus.

· Eventuelt
- Intet bemærket under eventuelt, så dirigenten takkede for forsamlingen og gik i køkkenet efter mere kage.

/Mao