Optimum

Foreningens form�l er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forel�sninger, at medvirke til l�ring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2016 inkl. festivitas

 

L�rdag 29OKT, Casa d'Camilla, Hareskovby

Årets generalforsamling blev afholdt i ro og orden, da de forsamlede var blevet fodret af med chips og øl foran en sindsoprivende fodboldkamp mellem nogle i hvidt tøj og nogle andre + nogle få i orange, som Camilla holdt med (de orange vandt ikke!).

Den ordinære generalforsamling blev jf.  bekendtgørelse afholdt i oktober måned med følgende dagsorden:
· Valg af dirigent; Camilla og stemmetæller; Michael
-> punktet forløb nogenlunde roligt med skiftende roller i forhold til 2015, og det blev fastslået, at forsamlingen er rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

· Formandens beretning
-> arrangementer de seneste år blev opsummeret til
- En helt igennem fantastisk Påskefrokost afholdt 2. april 2016 hos Bankmand & frue i Tune, som nogle af de deltagende fik opfrisket i hukommelsen, som vist var sløvet af noget i maden eller noget...
- Et inspirerende og lærende Life-Work-Balance indlæg v/Berit Tops afholdt 25. maj 2016 hos Mao & gemal i Hvidovre, hvor vi talte personlige værdier og positive/negative faktorer, som med fordel kan genbesøges ind imellem.
- En skøn sommerudflugt afholdt i dejligt vejr 26. juni 2016 ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor store og små prøvede kræfter med vikingeskibsejlads - og med vindens hjælp lagde perfekt til kaj for fulde sejl og med benovede tilskuere! Efterfølgende nød vi den medbragte frokost og kaffe/kage forud for visit på museum og ved div. byg-selv-aktivitet. Arrangementet kan gentages og skræddersys Optimum-style.
Alle arrangører - med specielt fokus på Jacobs hidtidige bedrifter - blev applauderet, og beretningen godkendt.

· Regnskabsaflæggelse
-> Årets indtægter viser kr. 9.600, og formuen har sneget sig op på kr. 38.925,52 kr. efter årets resultat på 2.703,99 kr.
Manglende omkostning for webhosting undersøges og afregnes jf. udlægsbilag. Det reviderede regnskab blev godkendt.

· Fastsættelse af årskontingent
-> Dirigenten iværksatte en afstemning, som efter kyndig tælling, viste 6 stemmer for og 1 mod ændring af kontingent. Ergo fastholdes, at hvert aktivt medlem overfører kr. 75 månedligt til foreningens konto.

· Behandling af indkomne forslag – herunder indstilling af nye medlemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.
-> Da bestyrelsen ingen forslag eller indstilling af nye medlemmer har modtaget, fastslog dirigenten, at punktet var hurtigt overstået. Som fodnote indskød Bankmanden, at Martin - introduceret ved påskefrokost - ikke har taget sig sammen til at anmode om medlemskab. Evt. indstilling må ske i 2017, og forsamlingen applauderede "prospect"-potentialet.

· Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.
-> Den gode erfaring fra 2015 med at fastlægge emner og om muligt arrangementdatoer resulterede i følgende (Mao omsender Doodle til verificering):
- Påskefrokost i Tune, fx 22.4. -> Ansvarlig: Bankmanden
- Sommerkomsammen*, fx Grøn koncert 30.7./Valbyparken -> Ansvarlig: ?
- Generalforsamling & foreningens "kobberbryllup" (1/10-2017**), fx oktoberfest i München (ultimo sep-primo okt) eller på Skovlyst/KBH -> Ansvarlig: Michael-Mette

· Valg af bestyrelsesmedlemmer
-> På valg er formandsposten, som Mette genopstillede til og blev genvalgt med applaus. Yderligere var 2 bestyrelsesmedlemsposter på valg, som Fix & Signe genopstillede og blev genvalgt med applaus til. Desuden blev posten som bestyrelsessuppleant besat af Caryn (in absentia) og ligeledes applauderet.

· Valg af revisor og revisorsuppleant
-> Nuværende besiddere af posterne - hhv. Tommas og Michael - valgte at genopstille, hvilket blev vedtaget med applaus.

· Eventuelt
-> Intet bemærket under eventuelt, så dirigenten takkede for forsamlingen og gik i køkkenet, hvor en dejlig middag fra Homemate.dk var under forberedelse.

*​Efter forsamlingen er det kommet til Maos kendskab, at Tommas ved generalforsamling 2015 foreslog visit ved Geocenter Møn, som arrangerer ture med naturvejleder og fokus på områdets frembringelser og forskning. Dette kan være alternativ til ovenfornævnte sommerudflugt.
**Optimum er stiftet 1.4.2005, så kobberbryllup bliver 1.10. i stedet for 1.11. som først antaget.

/Mao