Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Generalforsamling 2014 inkl. kagebord

 

Søndag 16NOV, Casa d'Ege Allé, Hvidovre

Årets ordinære generalforsamling havde deltagelse af formand Mette, kasserer Henrik, bestyrelsesmedlemmer Camilla og Signe samt menige medlemmer Caryn, Michael og Anders. Generalforsamingen blev afholdt jvf. vedtægternes dagsorden.

Michael blev valgt til dirigent og Signe til stemmetæller.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for åben, fastslog rettidig indkaldelse og pointerede sen afholdelse i f.t. oktober, som vedtægterne foreskriver.

Med generalforsamlingen i gang, fremlagde kassereren 2012-13 regnskabet, i hvilket arrangementudgifterne er fordelt 50-50 fagligt og socialt. Spørgsmål til manglende rentetilskrivning blev begrundet, at kontoen er en nulrentekonto. Øvrigt spørgsmål til årets indtægter i f.t. kontingentandel, blev begrundet med en andel kommende fra brugerbetaling.

Kassereren fremlagde følgende 2013-14 regnskabet, som er præget af ingen arrangementudgifter - en bemærkning faldt om analogi til regeringens nulvækst. Kassereren bebudede tilsagn til friske udgiftsforslag. Regnskaberne blev enkeltvis fremsat til forsamlingens godkendelse - begge godkendt.

Under næste punkt fulgte formandens beretning, som med assisterende tanker fra de tilstedeværende opsummerede arrangementer afholdt siden generalforsamling i Tune oktober 2012.

- Oktober 2012: Besøg hos grossistforretningen www.oleumolea.dk - godt fagligt arrangement
- April 2013: Det velkendte kagebord & fejring af Optimum anno 2005 i Hvidovre- socialt arrangement
- Ultimo 2013: Generalforsamling i Hvidovre - lettere amputeret pga vejrlig eller andet, som bl.a. forhindrede kassererens deltagelse og regnskabsfremlæggelse
. Maj 2014: Fælles kagebord, boldspil og leg i Valbyparken - godt socialt arrangement

Formandens beretning godkendt.

Fastsættelse af årskontingent fulgte herefter og omfattede kassererens anbefaling om fastholdelse sammen med forøgelse af arrangementomkostninger. Formanden istemte anbefaling og bemærkede, at den bør sammenholdes med indkomment forslag til behandling under følgende punkt. Generalforsamlingens afstemning blev enstemmig vedtagelse af kontingentfastholdelse.

Behandling af indkomne forslag summede 4 stk., som beklageligvis ikke alle havde været omkring hele bestyrelsen forud for mødet. Fremlagt blev

- Tommas' forslag "at indstille betalingerne og få brugt noget af det der er, og så kan vi altid sætte det i gang igen, når kassen bliver slunken" blev nedstemt med henvisning til foregående afstemning samt generel holdning blandt de tilstedeværende, at kontingentindstilling vil tage livet af foreningen
- Jacobs anbefaling og tilbud om at arrangere "besøg på Roskilde Kloster, som, ud over den kulturformidlende del, kunne omfatte mere om kulturbevaring og fundrasing" blev enstemmingt vedtaget
- Henriks forslag "et kommende arrangement kunne være en tur til Rødby og se udstillingen omkring byggeriet af den nye Femern-bro. Det er allerede i gang og skulle være en ret omfattende gennemgang af hele processen. Det er en lang vej, som kunne kombineres med, at vi booker et sommerhus i en weekend og så overnatter dernede" blev overvejende positivt modtaget og diskuteret for sandsynligheden af 1) at ramme en passende weekend for alle, 2) at tiden, fx fra fredag-lørdag eller lørdag-søndag er i overensstemmelse med søndagsklargøring i de små hjem.

Diskussionen førte til sidste forslag:
- Anders' forslag "at spendere (en god del af) opsparingen ved besøg en fredag/lørdag på Michelinrestaurant" blev diskuteret ud fra førnævnte sandsynligheder tillagt diskussion om brugerbetaling for aktive medlemmers partnere.
- Et ønske om at kombinere spisningen med noget fagligt blev ligeledes fremlagt.

En større diskussion af tid og sted, medlemmer/ikke-medlemmer, brugerbetaling, selvfølgelighed om sommerhustur for hele familien, interesser m.v. fulgte, før dirigenten skar igennem og opfordrede til afstemning om generelt tilsagn til dyrere arrangementer. Forsamlingen stemte for.

Udfaldet blev udpegelse af en arbejdsgruppe - Michael og Anders - til at fremkomme med oplæg til arrangement weekenden 13-15 marts 2015, som blev krydset i de tilstedeværendes kalendere og samtidigt fastslået at kunne markere foreningens 10 års jubilæum. Formanden påtog sig at udmelde datoen asap.

Ansvarlige parter for arrangementsafholdelse - her Jacob samt Michael og Anders - forelægger senest 15. december forslag herom for bestyrelsen, der inden for fjorten dage tilkendegiver accept eller henstiller til justeringer samt udstikker til budget. Arrangør(er) - evt. i samarbejde med bestyrelse - melder senest 2 md. forud dato for arrangement, for hvilket tilmelding er bindende. Deltagelse forudsætter indbetaling af oplyst brugerbetaling på det til enhver tid gældende kontonr. inden udløb af tilmeldingsfrist.

Ingen nye meldemmer indstillet.

Afslutningsvis udtrykte flere tilstedeværende glæde over specielt det sociale samvær, som, ud over en evt. forestående weekendtur, er kærkomment i tiden før/under/efter Påske og jul. Nogle udtrykte sågar, at det bør være faste årlige arrangementer.

Punktet Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant indledtes med opsummering af medlemmer på posterne.

Bestyrelsen består af fem medlemmer; formand, kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer:
- Formand: Mette (valgt i 2013)
- Best.medlem: Camilla (valgt i 2013)

PÅ VALG
- Kasserer: Henrik
- Best.medlemmer: Signe & Fix

Kasserer samt begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med bravour.

Til revisorposten var Tommas genopstillet og blev valgt med bravour.

Der var intet under eventuelt, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.