Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Den ordinære generalforsamling skal efter bekendtgørelse afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

· Valg af dirigent; Anders og stemmetæller; Michael

Begge takkede for valget. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt indstiftet.

· Formandens beretning

Afholdte aktiviteter siden generalforsamling 31OKT2011:

Familieskovtur - Hedeland

9. juni 2012

Socialt

Foredrag & vinsmagning - Sydafrika

1. maj 2012

Socialt

Programlagt:

31OKT2012: Besøg hos grossistforretningen www.oleumolea.dk

Runde-middag: Datosættes ad hoc (formanden melder gerne ud på hjemmeside e.a. på opfordring)
Da forsamlingen synes at kunne mødes over noget til ganen og medbringende familien, blev det vedtaget, at vi tager en turnus med invitation til ”middag-og-skrub-hjem”, hvor konceptet er, at hvert medlem m. familie inviterer øvrige medlemmer m. familie til middag – evt. sammenskudsgilde eller mad udefra. Tid og sted står frit for. Tanken er, at vi får set medlemmernes ny/renoverede lokaler og desuden blot nyder hinandens selskab.

Arrangementforslag:

Dato TBA - Team spirit - Fælles madlavnings-/vinsmagningsprojekt

Meyer-Briggs typeindikator
gennemgang v/Camilla omkring idéen bag og anvendelse. 
Evt. med deltagertest, fx via 
http://www.jobindex.dk/cgi/typeindikator.cgi?gclid=CIX_6fD8k6wCFUe-zAodWGzYmw

Div. Berlingske Media-arrangementer
- deltagelse kræver hurtig tilmelding/køb af billetter

Fremtidsforskning 
– kender nogen nogen, emner åbne (5000,- afsættes i budgettet)

· Forslag fra Anders, at Doodle afstemninger gennemføres med færre datoer

Beretningen godkendt med applaus!

· Regnskabsaflæggelse

Applaus til kassereren for regnskabsaflæggelse på papir! Der er fortsat overskud på kontoen, trods færre indtægter i år end tidligere (færre arrangementer med brugerbetaling og manglende indbetaling fra ”ét” af foreningens medlemmer). Overvejelser om at entrere med inkassofirma, hvis ikke der ØJEBLIKKELIGT indbetales restance.

Regnskabet vedtaget.

· Fastsættelse af årskontingent

Fastholdelse  af årskontingent; kr. 75. Enstemmigt vedtaget.

· Behandling af indkomne forslag – herunder indstillelse af nye meldemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.   

Ingen indkomne forslag

· Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.

Bestyrelsesmedlemmer Signe & Fix på valg. Begge genopstiller og vedtages enstemmigt.

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

· Valg af revisor og revisorsuppleant

Michael genopstiller til reviser, Tommas stiller op til kampvalg. Michael trækker sig, Tommas overtager posten (enstemmigt vedtaget).

· Eventuelt

Ingen punkter.

Forsamlingen savnede de ikke-tilstedeværende og påtog sig hvervet om stort set at rydde kagefadene på disses vegne.

Tak til Bankmanden & Caryn for at lægge hus til og til øvrige for god ro og orden samt lækre kager.
Tommas' kanelstangPå utallige opfordringer bringes her opskrift på Tommas’ kanelstang :-)

Søndag 7. oktober 2012, kl. 14.00

Generalforsamling 2012 inkl. kagebord

 

Hos Bankmanden & Caryn, Kærnestien 5, Tune