Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Optimums ordinære generalforsamling afholdt 31. oktober 2011 hos familien Hørning med lækkerier fra Løgismose og æblekage fra egen avl.
Efter maden blev generalforsamlingen afholdt med deltagelse af Signe, Michael, Camilla, Anders og Mette. 42% af foreningens 12 medlemmer og dermed stemmedygtig.

Valg af dirigent og stemmetællere

Signe blev enstemmigt valgt som dirigent og stemmetæller og erklærede sig enig i flertalsafgørelsen, at generalforsamlingen ”stort set” var rettidigt indkaldt. Ingen protester.

Formandens beretning - Foreningen Optimum af 1. april 2005

Siden sidste års generalforsamling – afholdt 21. november 2010 i forbindelse med bruncharrangement hos Hørnings, har aktivitetskalenderen budt på:

2. marts.2011: Pizzakomsammen hos Bankmand & Caryn konverteret fra det planlagte faglige arrangement ”Investering & Pension”, som ikke havde stor tilslutning
Pizzaarrangementet var et godt indslag og bevis for mulige fremtidige ”bliv-spist-af-og-farvel-og-tak”-arrangementer, hvor vi mødes og Michael stadig kan holde sin sengetid.
Jacob tilbyder fortsat indslag om pension, som der var interesse for blandt deltagerne (uden udlevering af personlige data)

16. april.2011: Påskefrokost hos Bankmand & Caryn, som fantastisk værtspar. Igen et vældigt arrangement med luftguitar og store snapser – ingen sag for Caryn!
Et arrangement der bestemt er værd at gentage.

17. september.2011: Sommerudflugt til Middelaldercentret med guidet rundtur, frokost i stearinlysets skær, trebuchet-affyring, ridderturnering og hjemmebag ved åben ild.
Lignende sommerarrangement kan fx henlægges til Lejre forsøgscenter, Andelslandsbyen ved Holbæk, Frilandsmuseet

Regnskabsaflæggelse v/formand Mette Mikkelsen for kasserer Henrik Balleby Hansen (in absentia)

Resultatopgørelse

Indtægter:

Kontingenter                                                       9.900,00 kr.

Indtægter i alt                                                                       9.900,00 kr.

Udgifter:

Arrangementer                                                                   4.614,50 kr.

Udgifter i alt                                                       4.614,50 kr.

Årets resultat                                                                       5.285,50 kr.

Balance

Aktiver:

Indestående på konto i Jyske Bank                                        27.680,75 kr.

Passiver:

Egenkapital                                                                        27.680,75 kr.

Status:

Bankindeståender ved regnskabsårets begyndelse   22.395,25 kr.

Årets resultat                                                                        5.285,50 kr.

Bankindeståender pr. 30.09.2011                                          27.680,75 kr.

 

Den relativt store kassebeholdning åbnede igen for diskussion om feriebolig eller (brygger)hest i Berlin, som 27.680,75 kr. dog nok ikke køber os. Diskussionen lades stå, til vi når det aktuelle punkt på agendaen.

Fastsættelse af årskontingent

Enstemmigt blev det vedtaget at fastholde kr. 75/måned, som fortsat giver os mulighed for at afholde nogle tungere faglige arrangementer og/eller mere eksklusive medlemsture,

Behandling af indkomne forslag – herunder indstilling af nye medlemmer - der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling.

Ingen indkomne forslag til behandling.

Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år og evt. udpegning af medlemmer som ansvarlige for respektive arrangementers planlægning og/eller afvikling.

De fremmødte gennemgik og bød ind med arrangementforslag for 2012, hvoraf ét allerede bør plottes i kalenderen:

21. april 2012: Påskefrokost hos Camilla i form af sammenskudsgilde. Medbring madras, tandbørste og sovepose eller klippekort til bus/tog. Mødetid kl. 12.00 for tilberedning. Frokost kl. 13.00.

Sommerarrangement: a la tur til Middelaldercentret 2011, fx Andelslandsbyen ved Holbæk, Lejre forsøgscenter, Frilandsmuseet. Kravet er, at det skal være spændende og hyggeligt for både store og små.

Faglige arrangementforslag:

besøg hos grossistforretningen www.oleumolea.dk, leverandører til slowfood branchen: vi hører om virksomheden, deres produkter med efterfølgende smagning og køb (Jacob laver oplæg)
Arrangementet kan evt. efterfølges af
vinsmagning hos Signe & Michael

      gennemgang af Meyer-Briggs typeindikator v/Camilla, hvor vi nærmere går gennem idé bag og anvendelse. Evt. med forudgående test ved hver af deltagerne, fx via http://www.jobindex.dk/cgi/typeindikator.cgi?gclid=CIX_6fD8k6wCFUe-zAodWGzYmw (Mette laver oplæg)

 

deltagelse ved Berlingske Media arrangementer, som dog kræver hurtig tilmelding/køb af flere billetter (Camilla undersøger. Mette omsender mobilnr. til SMS-kæde/gruppe)

Sociale arrangementforslag

Vinsmagning & madlavning ude/hjemme (Michael undersøger)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

På posterne er:

Formand: Mette (valgt 2010. Sidder til 2013)
Best.medlem: Fix (valgt 2010. Sidder til 2012)
Best.medlem: Signe (valgt 2010. Sidder til 2012)

På valg i 2011 er:
Kasserer: Bankmand (genvalgt 2011. Sidder til 2014)
Best.medlem: Camilla (genvalgt 2011. Sidder til 2013)

Valg af revisor og revisorsuppleant

Michael valgt med Brian som revisorsuppleant. Revisoren vil snarest tage kontakt til suppleanten for revision af 2010-2011 regnskabet samt fremtidig regnskabspraksis og andre vigtige beslutninger.

Eventuelt

Intet til eventuelt.

Generalforsamlingen afsluttet i ro og mag over te/kaffe og æblekage fra egen avl.

Generalforsamling 2011

Afholdt 31. oktober 2011 hos familien Hørning