Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Efter indtagelse af lækkerier fra et overdådigt brunchbord afholdtes årets ordinære generalforsamling jf. dagsordenen.

Til stede var - ud over et uvist antal små størrelser - repræsentanter fra bestyrelsen (Camilla, Tommas og Mette) såvel som menige medlemmer (Signe, Michael, Betina, Fix og Anders) og en bedre halvdel (Pernille). Afbud fra øvrige medlemmer (Brian, Jacob og Bankmanden).

Valg af dirigent og stemmetællere
Anders blev valgt til dirigent og tænkte antageligt, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Agenda og tanker blev skyndsomt ført til referat af Michael, der sædvanen tro påtog sig rollen som referent.

Formandens beretning
Formanden aflagde beretning om et år med tilfredsstillende aktivitetsniveau – Påskebrunch, sommerkomsammen og fagligt indslag hos Oxford Aviation Academy (ikke SAS, red.). Beretningen blev godkendt med applaus.

Regnskabsaflæggelse
Arets resultat blev et plus på kr. 290,66, der overføres til foreningens balance. Generalforsamlingen takkede kassereren for godt arbejde og udbad sig, at kassereren er nærværende og selv fremlægger årsregnskabet ved næste generalforsamling.

Fastsættelse af årskontingent
Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingent på kr. 75,00/md. Ikke mindst med baggrund i det forløbne års resultat, hvor indtægter og udgifter har harmoneret fint over det forløbne arrangementniveau.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag til behandling.

Bestyrelsens oplæg til arrangementer det kommende år
Formanden ønskede en diskussion af foreningens formål og forventninger til fremtidige arrangementer. Sagen blev forhandlet.

Parterne enedes om, at de faglige arrangementer søges tilrettelagt i form af deltagelse ved eksternt planlagte arrangementer. Alle opfordres i at tage aktiv del i arrangementforslag samt hurtig tilbagemelding ved forespørgsel/invitation. Evt. omkostninger i f.m. framelding efter bindende tilmelding bekostes af det enkelte medlem/partner/gæst af egen lomme.

Som et konkret arrangementoplæg påtog Anders sig at invitere til og arrangere før-Påskefrokost for Optimum marts/april 2011. Bestyrelsen vil ligeledes arbejde for et børnevenligt arrangement i 2011, fx Middelaldercentret, Randers Regnskov eller alternative heldagsudflugter – det behøver ikke være i Jylland!

Valg af formand, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant
På formandsposten
ønskede Camilla genvalg, og da Mette også ville retur på posten blev rollerne uden større fornærmelse igen byttet om således, at Mette er Formand for de kommende 3 år, og Camilla er bestyrelsesmedlem i den resterende periode for dén post, 1 år mere.

Fix og Signe blev også valgt og overtager dermed posterne for Tommas og Jacob, der begge blev takket for indsatsen de foregående 2 år. Applaus fra salen.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Til revisorposten blev Brian valgt med Michael som revisorsuppleant, hvorefter forsamlingen undrede sig over hvervenes tilsyneladende lille arbejdsbyrde, da hverken Fix eller Signe var klar over at have bestridt posterne det foregående år.

Eventuelt
Mette foreslog, at vi alle blev personlighedstestet forud for et kommende arrangement, hvor Camilla nærmere går gennem idé bag og anvendelse af Meyer-Briggs typeindikator i faglige som sociale sammenhænge.


Mette opfordrede foreningen til at angive referencer til start-up virksomhed, der ønsker salgs-/marketingkompencer tilført og er interesseret i partnerskab, som netop er målsætning for Mettes fremtidige virke.


Camilla opfordrede småbørnsfamilierne til at nyde ”små børn, små problemer”-perioden (inkl. HØJT lydniveau, red.), da de tids nok kommer til at opleve sønner, der drikker sig sanseløst berusede og må hentes hjem med en spand mellem benene.

Generalforsmlingen afsluttet
Dirigenten takkede for god ro(d) og orden og udfordrede de tilstedeværende til en spadseretur for at byde Den lille havfrue velkommen hjem fra sit kinesiske eventyr. Kun Camilla og Mette holdt stand, mens fam. Fix og BMW underholdt sig i elevatoren, og lille Hørning måtte give fortabt og returnere på halvvejen (hans søn var også lidt træt).

Søndagsbrunch & Generalforsamling 2010

 

Afholdt 21. november 2010 i f.m. bruncharrangement hos Hørnings