Optimum

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

 

Tilstedeværende:
Camilla, Jacob S, Jacob B, Michael, Anders, Mette

Mødet startede med et udsøgt måltid med efterfølgende kaffe/småkager, hvorefter Generalforsamlingen blev erklæret for åben.

Beslutningsreferat

Anders blev valgt til dirigent og erklærede Generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Skyndsomt ført til referat af Michael, der blev valgt til referent.

Formanden aflagde beretning om et yderst aktivt år i foreningen med flere faglige såvel som sociale arrangementer, men opfordrede til større fremmøde.
Formandens beretning godkendt.

Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem
Mette var på valg, og Anders opfordrede til genvalg. Mette blev genvalgt med applaus af alle tilstedeværende medlemmer.

Fastlæggelse af revisor og revisor suppleant
Der var genvalg til Fix og Signe som hhv. revisor og revisor suppleant. Enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag til følgende vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.
Ordlyd i § 3 ændret fra
Optag af nye medlemmer sker ved indstillelse fra aktivt til bestyrelsen, som initierer, at optag afgøres ved afstemning. Status for nyt medlems partner meldes senest 1 uge fra optag til den til enhver tid siddende bestyrelse til
Indstilling af nye medlemmer kan ske løbende efter behov.

Ordlyd i § 12 ændret fra
Ansvarlige parter for arrangementsafholdelse forelægger senest 15. december forslag herom for bestyrelsen, der inden for fjorten dage tilkendegiver accept eller henstiller til justeringer samt udstikker til budget. Arrangører melder senest 2 md. forud dato for arrangement, for hvilket tilmelding er bindende. Deltagelse forudsætter indbetaling af oplyst brugerbetaling på det til enhver tid gældende kontonr. inden udløb af tilmeldingsfrist til
Ansvarlige parter for arrangementsafholdelse forelægger forslag herom for bestyrelsen, der inden for fjorten dage tilkendegiver accept eller henstiller til justeringer samt udstikker til budget. Arrangører melder hurtigst muligt datoen ud for arrangement, samt tilmeldingsfrist og evt dato for afmeldingsfrist. Deltagelse forudsætter indbetaling af oplyst brugerbetaling på det til enhver tid gældende kontonr. inden udløb af tilmeldingsfrist

Dirigenten afbrød midlertidigt forhandlingerne for en ½ time med Berlingeren...

Kassererens fremlæggelse af regnskab
Kassereren udeblev, men afgav nøgletal på langdistance via tlf. Kassereren meddelte, at året endte med et plus større end Roskilde Bank i 2008, og at egenkapitalen fortsat er positiv med DKK ~20.000.

Generalforsamlingen kunne ikke godkende de fremlagte nøgletal og pålagde bestyrelsen at fremsendt fuldt og gyldigt regnskab straks og ikke senere end 14 dage fra dato til foreningens medlemmer.

Evt.
Bestyrelsen henstillede til, at foreningens medlemmer tager aktiv del i arrangementafholdelse fx ved at medige medlemmer på eget initiativ påtager sig arrangørrollen for vilkårlige arrangementer. For faglige arrangementer opfordres der til, at invitation udbredes for øget ekstern deltagelse.

Høring blandt de tilstedeværende om ”dyrere”  faglige arrangementer fx Kim Greisen, 6. oktober, tilkendegav, at dette fastholdes med henvisning til førnævnte fokus på at øge ekstern deltagelse.

Jacob S fremlagde forslag om whiskysmagning - vedtaget.

Jacob S fremlagde forslag om foreningens deltagelse ved Rotary4Environment arrangement, Nordatlantens Brygge, 10. december 2009 med hhv. efterfølgende middag på NOMA og julebryg på kajen  - vedtaget.

Anders fremlagde forslag om rødvinsslataften hos Hønsene (aka familien Hørning) - vedtaget.

Signe bød via Michael ind med flysimulatoraften/-nat - vedtaget.

Generalforsmlingen afsluttet
Dirigentet takkede for god ro(d) og orden som afslutning på årets ordinære Generalforsamling.

Latterkursus
Ud fra fokus, ”hvordan kan vi bruge latteren til at få mere energi og andet godt?” tog Jacob S de tilstedeværende med på slideshow om latterens fortrinligheder, før vi - efter let opvarmning med hvaltræk - kastede os ud i den praktiske udførelse af bl.a. Uffe Ellemann-latteren, arbejdsgiver-latteren og proptrækker-latteren, før den fælles gulv-latter-øvelse.

Fantastisk indslag, som afsluttede aftenen og sendte deltagerne hjem med et smil på læben.

Generalforsamling samt fagligt arrangement: Latter kursus

 

1. oktober 2009, kl. 17.30