Optimum

 

Tilstedeværende var:

· Camilla Sidenius (referent)

· Anders Zeeberg

· Mette Mikkelsen

 Fraværende var:

· Michael Hørning

· Lars Chorfixsen

· Tommas Larsen

· Henrik Hansen

· Signe Nicolaisen

· Betina Rasmussen

· Jacob Breuner

· Brian Schou

Valg af dirigent og stemmetællere

Anders opstillede som dirigent og stemmetæller og blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Formandens beretning for året

Formanden slog fast, at der har været mange gode indlæg i årets løb, og at aktivitetsniveauer dermed har været tilfredsstillende.

· Stylewise

· Bryggeribesøg på Faxe

· O-Pen

· Bondegårds besøg med efterfølgende kagebord

· Visit hos Fædregruppen Nørrebro

Arrangement hos Jyske Bank blev aflyst p.g.a. for ringe tilmelding.

Arrangementerne har været præget af pæn deltagelse, men fra bestyrelsens side ytres ønske om et endnu højere deltagerantal, hvormed flere af foreningens medlemmer kunne få glæde af tilbuddene.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse

Kassereren aflagde telefonisk regnskabet for regnskabsåret 2006/2007 (1/9-2006-31/8-2007).

Foreningens beholdning er gået fra kr 5.700 til kr. 7.500.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af årskontingent

Fastholdelse af årskontigent på kr. 75 pr. måned blev enstemmigt vedtaget.

Afstemning af foreningens mål og virke

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninge, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Vurdering af afholdte arrangementer

De fremmødte vedtog, at foreningens formål og virke som beskrevet ovenfor, stadig er gældende og harmonerer med de afholte arrangementer.

Bemærket blev, at der skal være et øget fokus på økonomi, så omkostninger til arrangementer kommer til at stå i tråd med aktiviteterne.

Forslagsbehandling

Indstilling af nyt medlem

Indstilling af Jacob Stryhn til medlem blev enstemmigt vedtaget, og han er dermed optaget  med første kontigentbetaling pr. 1. november 2007.

Vedtægtsændringer

Nye medlemmer

Vedtægterne blev ændret således, at nye medlemmer kan indstilles til bestyrelsen på vilkårligt tidspunkt. Ansøgning bringes til afstemning via mail hos foreningens medlemmer. Vedtægtsændring gennemført.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det blev vedtaget, at bestyrelsesposter er på valg med 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Vedtægtsændring gennemført.

Valg af arrangører

Med udgangspunkt i listen af gode forslag fra den stiftende generalforsamling, opfordres forslagsstillere til at iværksætte aktivitet.

· Feng Shui (Caryn)

· Ejendomsinvestering/-finansiering (Brian)

· Lønforhandling (Brian)

· Equity/Venturekapital (Brian)

· Ølsmagning (Brian)

· NetCooking (Brian)

· Glatførekursus (Brian)

· Markedsføringsloven (Anders)

· Forretningsstrategi/marketing/kommunikation (Anders)

· Kommunikation (Pernille)

 

Bestyrelsen stiller som medarrangør og skal i alle tilfælde tages med på råd omkring økonomi til aktivitet.

Nye forslag modtages stadig med glæde.

På valg i bestyrelsen

Formandspost

Mette aftræder som formand for foreningen.

Camilla blev enstemmigt valgt som ny formand.

Bestyrelsesmedlem(mer)

Mette blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Mette varetager stadigvæk foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fremstår nu som:

· Formand: Camilla

· Kasserer: Henrik

· Bestyrelsesmedlem: Lars

· Bestyrelsesmedlem: Tommas

· Bestyrelsesmedlem: Mette

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Chorfixsen blev genvalgt som revisor. Signe Nicolaisen som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der blev fremsat forslag om en forlænget weekend til Zürich for at besøge et par foreningsmedlemmer.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen - specielt med inddragelse af Lars for programlæggelse af fagligt og socialt indhold - vil forsøge at få et sådant arrangement op at stå i løbet af 2008.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Referat af ordinær generalforsamling

torsdag 11. oktober 2007

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Mette Mikkelsen

 

Anders Zeeberg

Mette Mikkelsen

Formand

 

Anders Zeeberg

Dirigent