Optimum

 

Tilstedeværende var:

· Camilla Sidenius

· Anders Zeeberg

· Mette Mikkelsen (referent)

· Michael Hørning

· Tommas Larsen

· Henrik Hansen

· Signe Nicolaisen

· Jacob Breuner

Fraværende var:

· Lars Chorfixsen

· Betina Rasmussen

· Brian Schou

· Jacob Stryhn

Valg af dirigent og stemmetællere

Anders opstillede som dirigent og stemmetæller og blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Formandens beretning for året

Der har været afholdt 3 arrangementer i 2008. 1 fagligt og 2 af social karakter.

· Kulturministeriet

Det faglige arrangement var et møde med kulturminister Brian Mikkelsen i kulturministeriet. En spændende aften. Arrangementet var arrangeret af Henrik, og vi fik lov at deltage i forbindelse med Greves konservative vælgerforening. Arrangementet bar absolut ikke præg af konservativ hvervekampagne, og det kan anbefales, at vi deltager i sådan en event en anden gang, hvis muligheden byder sig.

Af social karakter har været:

· Cirkusmuseet

Rundtur på Cirkusmuseet i Hvidovre, som er et sjovt lille museum, der gengiver cirkus´ historie samt kendte klovne og tryllekunstnere. Desværre var der kun et barn og 4 voksne deltagere. Efterfølgende troppede flere medlemmer med børn op til sønderjysk kagebord på Ege Allé.

· Sommerkomsammen

Sommerkomsammen blev afholdt 22. august, hvor de schweiziske bosiddende medlemmer var i landet. Børnene blev fodret af med pølsehorn, og da Disney timen gik i gang, gik de voksne til bords med ost, pølse og brød i lange baner. Dejlig aften med stort fremmøde

Yderligere mødtes bestyrelsen 7. april for planlægning af sommerarrangement, og for arrangementer i indeværende år er Havhingsten i støbeskeen (ref. Jacob B).

Desuden har vi set på muligheden for en tur til Schweiz, som har vist sig at løbe op i kr. 3.000-4.000 per person, der vurderes at være for meget til et foreningsarrangement. Emnet lægges på hylden for nu.

Formanden påpegede, at året har været noget tyndt på arrangementsiden og blev bakket op fra de tilstedeværende med, at enhver kunne have taget teten. Alle var enige om, at der er god stemning i foreningen og til arrangementerne (ikke mindst når der er vin/øl på menuen).

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse

Kassereren havde vrøvl med netbank og aflagde regnskabet for regnskabsåret 2007/2008 (1/9-2007-31/8-2008) mundtligt i hovedtræk.

Foreningens økonomi er god, da vi stort set ikke bruger nogle penge. Det blev slået fast, at der er rigelig plads i budgettet til afholdelse af et ’dyrt’ arrangement (op til kr. 5.000) om året.

Balancen viser ca. kr. 20.000, som er en stigning fra ca. kr. 12.000 sidste år. Den årlige omsætningen er på ca. kr. 11.000.

Regnskab eftersendes til foreningens medlemmer og godkendes 5 dage fra kundskab, hvis bestyrelsen ikke inden da modtager indsigelser.

Regnskab sidenhen oploadet til hjemmesiden.

Fastsættelse af årskontingent

Fastholdelse af årskontigent på kr. 75 pr. måned blev enstemmigt vedtaget.

Forslagsbehandling

Ingen nye medlemmer indstillet.

Ingen ændringsforslag modtaget.

Ønske fra Mette om bedre koordinering af arrangementer blev diskuteret, og det blev vedtaget, at bestyrelsen har ejerskab af arrangementafholdelse og kan henstille planlægning, m.v. til enkelte medlemmer efter behov.

Vedtægtsændringer

Vedtægter ændres, således at der ikke udtrækkes 2 arrangementarrangører, da bestyrelsen fremover har ejerskab af arrangementafholdelse.

Oplæg til arrangementer det kommende år

Med udgangspunkt i indkomne forslag tager bestyrelsen teten på iværksættelse af følgende aktiviteter det kommende år:

· Havhingsten - planlagt til 23. november 2008 (arrangementansvarlig: Jacob B.)

· Motivation, identitet, teamudvikling ved Kim Greisen - foreslås afholdt marts 2008 (arrangementansvarlig: Tommas)

· Flysimulator - sommer/efterår 2009 (arrangementansvarlig: Signe)

I tillæg til ovenstående blev diskuteret afholdelse af julekomsammen, evt. med afholdelse af latterkursus ved Jacob S. Det blev dog vurderet, at det ikke umiddelbart er muligt at finde en dato for dette på denne side af jul, hvorfor det blev besluttet at kombinere Havhingsten arrangement med kaffe-/kagebord.

Yderligere er forslag til andre arrangementer altid velkomne og vurderes af bestyrelsen med henblik på økonomi og planlægning.

På valg i bestyrelsen

Kasserer

Uden kamp blev Henrik genvalgt som kasserer. Klapsalverne ville ingen ende tage.

Bestyrelsesmedlem(mer)

Jacob B. blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lars, som ønsker at aftræde fra posen, mens Tommas fortsætter uden kamp. Mette varetager stadigvæk foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen fremstår nu som:

· Formand: Camilla

· Kasserer: Henrik

· Bestyrelsesmedlem: Mette

· Bestyrelsesmedlem: Tommas

· Bestyrelsesmedlem: Jacob B.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Michael blev valgt som revisor. Signe agerer fortsat som revisorsuppleant.

Eventuelt

Intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Forsamlingen for god bespisning.

Referat af ordinær generalforsamling

mandag 13. oktober 2008

Foreningens formål er, gennem alment dannende og sociale arrangementer og forelæsninger, at medvirke til læring og inspiration samt udveksling af erfaringer medlemmerne imellem.

Camilla Sidenius

 

Anders Zeeberg

Camilla Sidenius

Formand

 

Anders Zeeberg

Dirigent